Koryu Osaka

Koryu Osaka

  • English (Fluent)
  • 日本語 (Fluent)

We are Koryu in Kitashinchi, Osaka, a Michelin 3-star restaurant.

顯示更多內容

Organized Activity

13 Reviews for Koryu Osaka

返回頂部