Team

 • photo of CEO Masashi
  Masashi
  CEO
 • photo of CTO Hiroyuki
  Hiroyuki
  CTO
 • photo of COO Tushar
  Tushar
  COO
 • photo of CFO Tomohiro
  Tomohiro
  CFO
 • photo of Yuki

  Yuki

 • photo of Sameer

  Sameer

 • photo of Praditya

  Praditya

 • photo of Henry

  Henry

 • photo of Alexander

  Alexander

 • photo of Ignatius

  Ignatius

 • photo of Rina

  Rina

 • photo of Jessica

  Jessica

 • photo of Makiko

  Makiko

 • photo of Koba

  Koba

 • photo of Julien

  Julien

 • photo of Yumi

  Yumi

 • photo of Hayahiko

  Hayahiko

 • photo of Adeline

  Adeline

 • photo of Kae

  Kae

 • photo of Igor

  Igor

 • photo of Eri

  Eri

 • photo of Jann

  Jann

 • photo of Rohit

  Rohit

 • photo of Miguel

  Miguel

 • photo of Christine

  Christine

 • photo of Takuma

  Takuma

 • photo of Kohta

  Kohta

 • photo of Yuki Miyazaki

  Yuki

 • photo of Kosuke

  Kosuke

 • photo of Taka

  Takahiro

 • photo of Minori

  Minori

 • photo of Vlad

  Vlad